Press ESC to close

Mahmut YUMMahmut YUM Kişisel Blog

Nginx ile Layer7 Saldırılara Karşı Koyma

Web sitelerin kabusu çağımızda artık ddos ve botnet türevli saldırılardır. Bu saldırılarda hergün yeni bir taktik geliştirilmektedir. Şuan En çaresiz bırakan sürümü Layer 7 Türevli saldırılardır. Genel Olarak , Layer 7 Tamamen sunucu donanımını kullanan ve zararlı olarak görülemeyen bir saldırı türü olduğu için verdiği hasarda , zarar da diğer türevlerden çok daha farklıdır. Çoğu Firewall Donanımı yada yazılımı bu saldırıları algılayamazken , NGİNX bu saldırıların paketlerini süzerek web siteye sadece organik hitin geçmesini sağlar.

Örneğimizdeki saldırı Layer 7 Türevli ve aktif olarak sunucuyu yormakta olan bir saldırıdır.

Bu saldırı genelde , Apache’yi şişirip Mysql ‘ u yorarak sunucuyu down etmektedir. Ayrıca sunucu down olsa bile paketlerin kesilmemesi , sunucunun çalışma prensibini tamamen alt üst etmekte.

NEDEN NGİNX ?
Nginx Yapı itibari ile Apache LiteSpeed Ve CloudLinux Birleşimini tek başına alt etmesi ve fazla ağır yük olmaması açısında , performans ve geliştirilebilir arayüzü ile güvenlik konusundada vazgeçilmez olmasından dolayı tercih edilir.

CloudFlare Altyapısında bile nginx arayüzlerine rastladığımız şu günlerde , bilinen boyutu ile 340 GBits Saldırıya karşı koyabileceğini gösteren Nginx , Saldırı boyutu konusunda sınırlara takılmaksızın sadece işlevleriyle tüm türevleri püskürtebilir hale gelmiştir.

4 GB Ram 4 CPU Sunucu İçin NGİNX.conf dosyası Ekte Verilmiştir. Kendinize göre düzenleyebilir ve aktif edebilirsiniz.

# Server globals
user          nginx;
worker_processes    4;
error_log        /var/log/nginx/error.log;
pid           /var/run/nginx.pid;


worker_rlimit_nofile 50000;
# Worker config
events {
    worker_connections 1024;
    use         epoll;
}


http {
  # Main settings
  
    sendfile            on;
  tcp_nopush           on;
  tcp_nodelay           on;
  client_header_timeout      5s;
  client_body_timeout       5s;
  client_header_buffer_size    256k;
  client_body_buffer_size     128k;
  client_max_body_size      100m;
  large_client_header_buffers   4 256k;
  send_timeout          2;
  keepalive_timeout       65;
  reset_timedout_connection    on;
  server_tokens          off;
  server_name_in_redirect     off;
  server_names_hash_max_size   512;
  server_names_hash_bucket_size  512;
  # Log format
  log_format main  '$remote_addr - $remote_user [$time_local] $request '
            '"$status" $body_bytes_sent "$http_referer" '
            '"$http_user_agent" "$http_x_forwarded_for"';
  log_format bytes  '$body_bytes_sent';
  #access_log     /var/log/nginx/access.log main;
  access_log off;
  # Mime settings
  include       /etc/nginx/mime.types;
  default_type    application/octet-stream;
  


  # Compression
  gzip        on;
  gzip_comp_level   9;
  gzip_min_length   10240;
  gzip_buffers    8 64k;
  gzip_types     text/css application/x-javascript text/richtext image/svg+xml text/plain text/xsd text/xsl text/xml image/x-icon;
  gzip_proxied    expired no-cache no-store private auth;
  
  
  # Proxy settings
  proxy_redirect   off;
  proxy_set_header  Host      $host;
  proxy_set_header  X-Real-IP    $remote_addr;
  proxy_set_header  X-Forwarded-For $proxy_add_x_forwarded_for;
  proxy_pass_header  Set-Cookie;
  proxy_connect_timeout  90;
  proxy_send_timeout 90;
  proxy_read_timeout 90;
  proxy_buffers    32 4k;
  # Cloudflare https://www.cloudflare.com/ips
  set_real_ip_from  199.27.128.0/21;
  set_real_ip_from  173.245.48.0/20;
  set_real_ip_from  103.21.244.0/22;
  set_real_ip_from  103.22.200.0/22;
  set_real_ip_from  103.31.4.0/22;
  set_real_ip_from  141.101.64.0/18;
  set_real_ip_from  108.162.192.0/18;
  set_real_ip_from  190.93.240.0/20;
  set_real_ip_from  188.114.96.0/20; 
  set_real_ip_from  197.234.240.0/22;
  set_real_ip_from  198.41.128.0/17;
  set_real_ip_from  162.158.0.0/15;
  set_real_ip_from  104.16.0.0/12;
  set_real_ip_from  172.64.0.0/13;
  #set_real_ip_from  2400:cb00::/32;
  #set_real_ip_from  2606:4700::/32;
  #set_real_ip_from  2803:f800::/32;
  #set_real_ip_from  2405:b500::/32;
  #set_real_ip_from  2405:8100::/32;
  real_ip_header   CF-Connecting-IP;
  # SSL PCI Compliance
  ssl_session_cache  shared:SSL:10m;
  ssl_protocols    TLSv1 TLSv1.1 TLSv1.2;
  ssl_prefer_server_ciphers on;
  ssl_ciphers    "ECDHE-RSA-AES256-GCM-SHA384:ECDHE-RSA-AES128-GCM-SHA256:DHE-RSA-AES256-GCM-SHA384:DHE-RSA-AES128-GCM-SHA256:ECDHE-RSA-AES256-SHA384:ECDHE-RSA-AES128-SHA256:ECDHE-RSA-AES256-SHA:ECDHE-RSA-AES128-SHA:DHE-RSA-AES256-SHA256:DHE-RSA-AES128-SHA256:DHE-RSA-AES256-SHA:DHE-RSA-AES128-SHA:ECDHE-RSA-DES-CBC3-SHA:EDH-RSA-DES-CBC3-SHA:AES256-GCM-SHA384:AES128-GCM-SHA256:AES256-SHA256:AES128-SHA256:AES256-SHA:AES128-SHA:DES-CBC3-SHA:HIGH:!aNULL:!eNULL:!EXPORT:!DES:!MD5:!PSK:!RC4";


   limit_conn_zone $binary_remote_addr zone=conn_limit_per_ip:10m;
 limit_req_zone $binary_remote_addr zone=req_limit_per_ip:10m rate=5r/s;


 server {
  limit_conn conn_limit_per_ip 10;
  limit_req zone=req_limit_per_ip burst=10 nodelay;
   }


  # Error pages
  error_page     403     /error/403.html;
  error_page     404     /error/404.html;
  error_page     502 503 504 /error/50x.html;


server {
 if ($request_method !~ ^(GET|HEAD|POST)$ ) {
  return 444;
 }
 }
  limit_conn_zone $binary_remote_addr zone=addr:10m;


server {
  
  location /tr/ {
    limit_conn addr 10;
    
  }
}
limit_req_zone $binary_remote_addr zone=one:10m rate=30r/m;
server {
  
  location /index.html {
    limit_req zone=one;
 
  }
}
  
  server {
    server_name localhost;
  }
  # Cache
  proxy_cache_path /var/cache/nginx levels=2 keys_zone=cache:10m inactive=60m max_size=512m;
  proxy_temp_path /var/cache/nginx/temp;
  proxy_cache_key "$host$request_uri $cookie_user";
  proxy_ignore_headers Expires Cache-Control;
  proxy_cache_use_stale error timeout invalid_header http_502;
  proxy_cache_valid any 3d;


  map $http_cookie $no_cache {
    default 0;
    ~SESS 1;
    ~wordpress_logged_in 1;
  }


 
  # Wildcard include
  include       /etc/nginx/conf.d/*.conf;
}

Orjinal Yazı: Kani Başpınar tarafından yazılmıştır.

Mahmut YUM

Lise yıllarında kendi sitesini kurarak Webmaster, Server Manager ve en son olarak Network dünyasının içinde kendi bulmuş bir insan parçası. Hepsi hayal de olabilir.

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

Bu site, istenmeyenleri azaltmak için Akismet kullanıyor. Yorum verilerinizin nasıl işlendiği hakkında daha fazla bilgi edinin.