Nginx ile Layer7 Saldırılara Karşı Koyma

In Linux
14 Mart 2016
5 min read

Web sitelerin kabusu çağımızda artık ddos ve botnet türevli saldırılardır. Bu saldırılarda hergün yeni bir taktik geliştirilmektedir. Şuan En çaresiz bırakan sürümü Layer 7 Türevli saldırılardır. Genel Olarak , Layer 7 Tamamen sunucu donanımını kullanan ve zararlı olarak görülemeyen bir saldırı türü olduğu için verdiği hasarda , zarar da diğer türevlerden çok daha farklıdır. Çoğu Firewall Donanımı yada yazılımı bu saldırıları algılayamazken , NGİNX bu saldırıların paketlerini süzerek web siteye sadece organik hitin geçmesini sağlar.

Örneğimizdeki saldırı Layer 7 Türevli ve aktif olarak sunucuyu yormakta olan bir saldırıdır.

Bu saldırı genelde , Apache’yi şişirip Mysql ‘ u yorarak sunucuyu down etmektedir. Ayrıca sunucu down olsa bile paketlerin kesilmemesi , sunucunun çalışma prensibini tamamen alt üst etmekte.

NEDEN NGİNX ?
Nginx Yapı itibari ile Apache LiteSpeed Ve CloudLinux Birleşimini tek başına alt etmesi ve fazla ağır yük olmaması açısında , performans ve geliştirilebilir arayüzü ile güvenlik konusundada vazgeçilmez olmasından dolayı tercih edilir.

CloudFlare Altyapısında bile nginx arayüzlerine rastladığımız şu günlerde , bilinen boyutu ile 340 GBits Saldırıya karşı koyabileceğini gösteren Nginx , Saldırı boyutu konusunda sınırlara takılmaksızın sadece işlevleriyle tüm türevleri püskürtebilir hale gelmiştir.

4 GB Ram 4 CPU Sunucu İçin NGİNX.conf dosyası Ekte Verilmiştir. Kendinize göre düzenleyebilir ve aktif edebilirsiniz.

# Server globals
user          nginx;
worker_processes    4;
error_log        /var/log/nginx/error.log;
pid           /var/run/nginx.pid;


worker_rlimit_nofile 50000;
# Worker config
events {
    worker_connections 1024;
    use         epoll;
}


http {
  # Main settings
  
    sendfile            on;
  tcp_nopush           on;
  tcp_nodelay           on;
  client_header_timeout      5s;
  client_body_timeout       5s;
  client_header_buffer_size    256k;
  client_body_buffer_size     128k;
  client_max_body_size      100m;
  large_client_header_buffers   4 256k;
  send_timeout          2;
  keepalive_timeout       65;
  reset_timedout_connection    on;
  server_tokens          off;
  server_name_in_redirect     off;
  server_names_hash_max_size   512;
  server_names_hash_bucket_size  512;
  # Log format
  log_format main  '$remote_addr - $remote_user [$time_local] $request '
            '"$status" $body_bytes_sent "$http_referer" '
            '"$http_user_agent" "$http_x_forwarded_for"';
  log_format bytes  '$body_bytes_sent';
  #access_log     /var/log/nginx/access.log main;
  access_log off;
  # Mime settings
  include       /etc/nginx/mime.types;
  default_type    application/octet-stream;
  


  # Compression
  gzip        on;
  gzip_comp_level   9;
  gzip_min_length   10240;
  gzip_buffers    8 64k;
  gzip_types     text/css application/x-javascript text/richtext image/svg+xml text/plain text/xsd text/xsl text/xml image/x-icon;
  gzip_proxied    expired no-cache no-store private auth;
  
  
  # Proxy settings
  proxy_redirect   off;
  proxy_set_header  Host      $host;
  proxy_set_header  X-Real-IP    $remote_addr;
  proxy_set_header  X-Forwarded-For $proxy_add_x_forwarded_for;
  proxy_pass_header  Set-Cookie;
  proxy_connect_timeout  90;
  proxy_send_timeout 90;
  proxy_read_timeout 90;
  proxy_buffers    32 4k;
  # Cloudflare https://www.cloudflare.com/ips
  set_real_ip_from  199.27.128.0/21;
  set_real_ip_from  173.245.48.0/20;
  set_real_ip_from  103.21.244.0/22;
  set_real_ip_from  103.22.200.0/22;
  set_real_ip_from  103.31.4.0/22;
  set_real_ip_from  141.101.64.0/18;
  set_real_ip_from  108.162.192.0/18;
  set_real_ip_from  190.93.240.0/20;
  set_real_ip_from  188.114.96.0/20; 
  set_real_ip_from  197.234.240.0/22;
  set_real_ip_from  198.41.128.0/17;
  set_real_ip_from  162.158.0.0/15;
  set_real_ip_from  104.16.0.0/12;
  set_real_ip_from  172.64.0.0/13;
  #set_real_ip_from  2400:cb00::/32;
  #set_real_ip_from  2606:4700::/32;
  #set_real_ip_from  2803:f800::/32;
  #set_real_ip_from  2405:b500::/32;
  #set_real_ip_from  2405:8100::/32;
  real_ip_header   CF-Connecting-IP;
  # SSL PCI Compliance
  ssl_session_cache  shared:SSL:10m;
  ssl_protocols    TLSv1 TLSv1.1 TLSv1.2;
  ssl_prefer_server_ciphers on;
  ssl_ciphers    "ECDHE-RSA-AES256-GCM-SHA384:ECDHE-RSA-AES128-GCM-SHA256:DHE-RSA-AES256-GCM-SHA384:DHE-RSA-AES128-GCM-SHA256:ECDHE-RSA-AES256-SHA384:ECDHE-RSA-AES128-SHA256:ECDHE-RSA-AES256-SHA:ECDHE-RSA-AES128-SHA:DHE-RSA-AES256-SHA256:DHE-RSA-AES128-SHA256:DHE-RSA-AES256-SHA:DHE-RSA-AES128-SHA:ECDHE-RSA-DES-CBC3-SHA:EDH-RSA-DES-CBC3-SHA:AES256-GCM-SHA384:AES128-GCM-SHA256:AES256-SHA256:AES128-SHA256:AES256-SHA:AES128-SHA:DES-CBC3-SHA:HIGH:!aNULL:!eNULL:!EXPORT:!DES:!MD5:!PSK:!RC4";


   limit_conn_zone $binary_remote_addr zone=conn_limit_per_ip:10m;
 limit_req_zone $binary_remote_addr zone=req_limit_per_ip:10m rate=5r/s;


 server {
  limit_conn conn_limit_per_ip 10;
  limit_req zone=req_limit_per_ip burst=10 nodelay;
   }


  # Error pages
  error_page     403     /error/403.html;
  error_page     404     /error/404.html;
  error_page     502 503 504 /error/50x.html;


server {
 if ($request_method !~ ^(GET|HEAD|POST)$ ) {
  return 444;
 }
 }
  limit_conn_zone $binary_remote_addr zone=addr:10m;


server {
  
  location /tr/ {
    limit_conn addr 10;
    
  }
}
limit_req_zone $binary_remote_addr zone=one:10m rate=30r/m;
server {
  
  location /index.html {
    limit_req zone=one;
 
  }
}
  
  server {
    server_name localhost;
  }
  # Cache
  proxy_cache_path /var/cache/nginx levels=2 keys_zone=cache:10m inactive=60m max_size=512m;
  proxy_temp_path /var/cache/nginx/temp;
  proxy_cache_key "$host$request_uri $cookie_user";
  proxy_ignore_headers Expires Cache-Control;
  proxy_cache_use_stale error timeout invalid_header http_502;
  proxy_cache_valid any 3d;


  map $http_cookie $no_cache {
    default 0;
    ~SESS 1;
    ~wordpress_logged_in 1;
  }


 
  # Wildcard include
  include       /etc/nginx/conf.d/*.conf;
}

Orjinal Yazı: Kani Başpınar tarafından yazılmıştır.

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.